TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Slovník pojmů EDI

Zde naleznete vysvětlení nejdůležitějších odborných termínů týkajících se elektronické výměny dat (EDI).

A

ALIAS NAME
Tato terminologie je používána v případech, když dojde ke změně názvu původní společnosti, pro kterou byla založena Fyzická schránka, nebo při přidání dceřiných společností mateřské společnosti, pro kterou byla založena Fyzická schránka, aby mohly být přes mateřskou společnost zprávy přijímány a posílány. Označují se tak Logické schránky, které musí náležet určité Fyzické schránce.
APERAK
APERAK (zkratka anglického Application Error and Acknowledgement Message) je potvrzovací zpráva od strany, která obdržela originální zprávu, pro stranu, která vydala původní zprávu, aby potvrdila vydavateli zprávy přijetí původní zprávy aplikací příjemce, popřípadě potvrdila a vypsala chyby vzniklé při zpracování v rámci aplikace.
AS1, AS2, AS3, AS4
AS1, AS2, AS3, AS4 (zkratka anglického Applicability Statement) je komunikační protokol používaný pro elektronickou výměnu dat mezi obchodními partnery založený na protokolu HTTP s použitím standardu S/MIME. Tento protokol může běžet ve dvou režimech, synchronní a asynchronní. Při nastavování komunikace tímto protokolem je nutné sdělit protistraně, v jakém režimu je komunikace očekávána.
ASN
ASN (zkratka anglického Advanced Shipping Notice) je avízo expedice zboží. ASN obsahuje ve většině případů informace o čase dodávky a jejích podrobnostech, aby se zákazník mohl připravit na její přijetí. Představuje nezbytnou součást systému JIT (Just in Time). Je implementována např. pomocí zprávy DESADV dle standardu EDIFACT, VDA 4987 nebo X12 EDI 856.
AUDITNÍ SOUBOR RELACE
Auditní soubory relace obsahují historii všech odeslaných a přijatých zpráv. Jsou k dispozici uživatelům eXite během každé relace eXite. Představují důkaz toho, že data byla přenesena. Uživatelům navíc umožňují zkontrolovat, zda byly všechny provedené transakce přesné a úplné.
AUTACK
AUTACK (zkratka anglického Authorization Acknowledgement) je potvrzovací zpráva, která se používá ke kontrole elektronického podpisu a souvisejících informací, které příjemce potřebuje k ověření podpisu nebo šifry. Při zpracování se využívají dva stavy podle výsledku kontroly elektronického podpisu. Jestliže se nepodařilo podpis ověřit, kontrola nebyla v pořádku, tak zpráva není přijata do systému a je zasílána negativní zpráva AUTACK s informací o chybě při kontrole podpisu.

B

B2B
B2B (zkratka anglického Business to Business) je označení pro obchodní vztah mezi obchodními společnostmi. Obchodní společnosti v tomto vztahu neobsluhují spotřebitele. V anglickém označení, resp. ve zkratce byl výraz „to“ nahrazen číslicí 2, která se anglicky vyslovuje téměř shodně. Vztah lze vyjádřit obchodník → obchodník. Koncept B2B se týká obchodních vztahů a komunikace mezi dvěma společnostmi. Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). Vztahy B2B většinou fungují na principu elektronické výměny dat.
BIG DATA
Jsou větší a komplexnější soubory dat především z nových zdrojů a databází, bez jednotné struktury,  jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, analyzovat, spravovat a zpracovávat běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. Tyto obrovské objemy dat lze využít k řešení obchodních problémů, které předtím nebylo možné vyřešit.
BMR
BMR je zkratka pro Business Monitoring a Reporting neboli možnost sledování celého obchodního případu od objednávky, přes dodací listy, příjemky, faktury, potvrzovací zprávy atd. až po avízo o platbě s automatickým zasíláním definovaných reportů.
BRÁNA
Brány se používají k výměně elektronických dat třetích stran připojených k eXite®.
BUSINESS INTELLIGENCE
Business Intelligence (BI) slouží k integraci a zpracovávání dat ze všech možných datových zdrojů a následně poskytují relevantní a okamžité informace o fungování společnosti, generuje předdefinované nebo ad hoc reporty. Umožňuje publikovat informace pro strategické a operativní rozhodování do nejrůznějších intranetových či extranetových scorecards či dashboardů. Jedná se o silný analytický nástroj, který je schopen za vteřinu vytvořit report o interních procesech, což zvýší kontrolu nad daty a podnikovou agilnost.

C

CAD/CAM
CAD (zkratka anglického Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) se používají pro vysoce přesné návrhy, modelování a tvorbu produktů. Soubory CAD a CAM mohou být také předávány v elektronické podobě, pomocí EDI.
CALDEL
CALDEL (zkratka anglického Call delivery) je EDI zpráva ve standardu ODETTE, založená na DELJIT (zkratka anglického DELivery Just In Time) dle standardu EDIFACT. Obsahuje instrukce pro dodávky na montážní linky v režimu JIT s krátkým termínem dodání.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI clearingové centrum poskytované společností EDITEL. Bylo vyvinuto speciálně pro oblast automobilového průmyslu. Služba nabízí připojení k nejdůležitějším VAN sítím a podporuje všechny současné EDI standardy jako EDIFACT, ODETTE, VDA nebo X12 a formáty zpráv používané dodavateli ERP a WMS systémů jako např. XML, IDoc, poziční textové soubory nebo csv.
CI
CI (zkratka anglického Competitive Intelligence) je konkurenční zpravodajství, tedy identifikování, monitorování, soutěživé a kritické analyzování a vyhledávání slabých stránek konkurence.
CIDX
CIDX (zkratka anglického Chemical Industry Data Exchange) funguje jako standardizační organizace, která podporuje a udržuje Chem eStandards pro standardizovanou výměnu zpráv. Chem eStandards definují definice typu dokumentu XML (DTD), které popisují obsah služby ve zprávě, kterou si systémy vyměňují. Struktura zprávy je stejná jako u objektu RNIF 1.1 RosettaNet, s rozdíly v obsahu služby a některých hodnotách záhlaví. Pokud existuje shoda mezi standardy CIDX a zprávami RosettaNet, standard CIDX převezme názvy prvků a datové struktury RosettaNet.
CII
CII (zkratka anglického Cross Industry Invoice) je technická specifikace, kterou lze použít k vytvoření syntaxe zpráv, kterou lze globálně vyměňovat mezi obchodními partnery. Byl vyvinut v UN/CEFACT za přispění mnoha obchodních organizací, jako jsou GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise a EDS.
CLOUD
je poskytování služeb či programů uložených na serverech poskytovatele, k nimž zákazník (uživatel) přistupuje na dálku a v zásadě odkudkoliv. Uživatelé cloudu typicky neplatí za vlastní technologie, tj. za nákup hardwaru a softwaru, ale za jeho užití.
COMDIS
COMDIS (zkratka anglického Commercial Dispute) je oznámení o obchodním sporu proti jedné nebo více zprávám INVOIC (např. obchodní faktura, dobropis atd.), které kupující obvykle vznese, aby informoval dodavatele, že bylo zjištěno, že něco není v pořádku se zprávou INVOIC (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, nedodané nebo chybně dodané zboží...), která podrobně popisuje dodané zboží nebo poskytnuté služby.
CONNECT:DIRECT
Connect:Direct  (původně zvaný NDM - Network Data Mover) je počítačový softwarový produkt, který přenáší soubory mezi sálovými počítači a/nebo počítači střední třídy. Byl vyvinut pro sálové počítače a další platformy byly přidávány, jak produkt rostl. NDM byla přejmenována na Connect:Direct v roce 1993 po akvizici Systems Center, Inc. společností Sterling Software. V roce 1996 společnost Sterling Software provedla veřejný spin-off nového subjektu nazvaného Sterling Commerce, který sestával z Communications Software Group a Sterling EDI Network. V roce 2000 SBC Communications získala Sterling Commerce a držela ji až do roku 2010.
CONTINUOUS INTEGRATION
CI (zkratka anglického Continuous Integration) popisuje klíčové fáze v toku automatizovaného vývoje softwaru a nasazení. Tento tok obvykle zahrnuje návrh, kódování, testování, integraci, dodání, ověřování a postupné zavádění činností před provozem v cílovém prostředí.
CONTRL
CONTRL (zkratka anglického Control) je první potvrzující zprávou, která kontroluje správnost syntaxe daného dokumentu, která syntakticky potvrzuje nebo zamítá přijatou EDI výměnu nebo tvoří zprávu s indikací chyb syntaxe.
CREMUL
CREMUL (zkratka anglického Credit Multiple – hromadné kreditní avízo) je zpráva dle standardu EDIFACT, která obsahuje veškeré informace, které má banka o částkách připsaných na účet zákazníka a může obsahovat mnoho kreditních záznamů, z nichž každý může obsahovat několik transakcí. Zprávu lze využít k automatickému započtení otevřených záznamů v systému dlužníků na základě informací od odesílatele platby.
CSV
CSV (zkratka anglického Comma-separated values) je textový soubor s oddělovači. K oddělení hodnot nejčastěji používá čárku, je však lepší použít jako oddělovač středník, aby bylo možné použít čárku jako oddělovač desetinných míst u číselných hodnot. Každý řádek souboru je datovým záznamem a skládá se z jednoho nebo více polí oddělených oddělovačem. Soubor CSV obvykle ukládá tabulková data (čísla a text) jako prostý text, v takovém případě má každý řádek stejný počet polí.

D

DEBMUL
DEBMUL (zkratka anglického MULtiple DEBit Advice Message) je zpráva, kterou zasílá finanční instituce spravující účet majiteli účtu nebo třetí straně, která se předem bilaterálně dohodla, že z jejího účtu (účtů) byla nebo bude odepsána určitá částka (částky) ke dni splatnosti uvedené při vypořádání odkazované obchodní transakce (transakcí). Vícenásobná debetní avíza může být použita pro národní i mezinárodní aplikace. Vychází z univerzální praxe související s administrativou, obchodem a dopravou a nezávisí na typu podnikání nebo odvětví.
DELFOR
DELFOR (zkratka anglického Delivery Forecast and Instruction – plán dodávek) je zpráva dle standardu EDIFACT používaná v odvětví Automotive, v objednávkovém procesu. Odesílá ji zákazník dodavateli a slouží k upřesnění harmonogramu a požadavků na termíny dodávek, množství, balení atd., obvykle s ½ nebo maximálně ročním výhledem.
DELINS
DELINS (zkratka anglického Delivery Instructions) je zpráva dle standardu EDIFACT určená k upřesnění dodávky dílu. Slouží k doplnění plánu odvolávek (DELFOR). Použití této zprávy usnadňuje realizaci objednávek, protože poskytuje zákazníkovi mechanismus k vytvoření přesného harmonogramu dodávek a při častějších dodávkách než v případě použití zpráv DELFOR, obvykle se jedná o týdenní plánování dodávek.
DELJIS
DELJIS (zkratka anglického Delivery Just in Sequence) je zpráva dle standardu EDIFACT určená k předávání pokynů dodavateli o přesné posloupnosti dodávek a požadavků na místo dodání v režimu Just In Sequence (JIS). Slouží k doplnění plánu dodávek (DELFOR). Použití této zprávy usnadňuje realizaci JIS objednávek, protože poskytuje zákazníkovi mechanismus k vytvoření přesného harmonogramu dodávek v režimu 24 hodin denně a při častějších dodávkách než v případě použití zpráv DELFOR, např. při frekvenci každodenního plánování dodávek a to hlavně dle taktu výrobní linky.
DELJIT
DELJIT (zkratka anglického Delivery Just in time) je zpráva dle standardu EDIFACT určená k předávání pokynů dodavateli o přesné posloupnosti dodávek a požadavků v režimu Just In Time (JIT). Slouží k doplnění plánu dodávek (DELFOR). Použití této zprávy usnadňuje realizaci JIT objednávek, protože poskytuje zákazníkovi mechanismus k vytvoření přesného harmonogramu dodávek v režimu 24 hodin denně a při častějších dodávkách než v případě použití zpráv DELFOR, např. při frekvenci každodenního plánování dodávek oproti týdennímu.
DESADV
DESADV (zkratka anglického DESpatch ADVice) je zpráva dle standardu EDIFACT odesílaná dodavatelem zákazníkovi, která pokrývá potřeby procesu ASN a obsahuje informace o reálně dodávaném materiálu a součástkách. Obvykle se zasílá dříve, než dojde k dodání zboží do skladu nebo na montážní linku, aby si mohl zákazník lépe naplánovat vykládku a výrobní kapacity.
DIRDEB
DIRDEB (zkratka anglického DIRect DEBit Message). Před zahájením inkasa by byly obvykle uzavřeny některé smlouvy, například smlouva mezi věřitelem a jeho bankou (zejména o upřesnění podmínek úvěru a druhu inkasa), dohoda mezi Dlužníkem a Bankou Dlužníka (tj. před-autorizace a podmínka inkasa), případně mezi Věřitelem a Dlužníkem. Inkaso zasílá věřitel do banky věřitele a dává mu pokyn, aby požadoval od dlužníka (dlužníků) určitou částku a připsal částku(y) na účet uvedený ve zprávě, který banka věřitele obsluhuje pro vyrovnání odkazovaných transakcí. V celém tomto dokumentu se výraz „věřitel“ vztahuje na příjemce, podobně výraz „dlužník“ označuje buď příkazce nebo plátce. Pojem „banka“ lze vykládat jako jakoukoli finanční instituci. Pojem „před-autorizace“ odkazuje na dohodu mezi věřitelem a dlužníkem buď o automatickém odepsání, jak je požadováno nebo o odepsání, pokud to dlužník v určitém období neodmítne. Dohodu lze také uzavřít mezi dlužníkem a jeho bankou, nezávisle na výši DIRDEB.
DISTRIBUČNÍ SEZNAM
Distribuční seznamy obsahují různé adresy příjemců. Je-li zpráva EDI zaslána na tento distribuční seznam, obdrží ji všichni příjemci uvedení v seznamu.

E

E-GOVERNMENT
E-Government je používání technologických komunikačních zařízení, jako jsou počítače a internet, k poskytování veřejných služeb občanům a dalším osobám v zemi nebo regionu. E-government nabízí nové příležitosti pro přímější a pohodlnější přístup občanů k vládě a pro poskytování služeb vládou přímo občanům. Termín se skládá z digitálních interakcí mezi občanem a jeho vládou (C2G), mezi vládami a jinými vládními agenturami (G2G), mezi vládou a občany (G2C), mezi vládou a zaměstnanci (G2E) a mezi vládou a podniky/obchody (G2B).
E-MOBILITA
Elektromobilita je zjednodušeně řečeno pohyb pomocí elektrické energie nebo provoz dopravních prostředků s elektrickým pohonem. Pod tento pojem patří provoz elektrických aut (elektromobilů), elektrokol, elektrických motocyklů a také hromadných dopravních prostředků, jako jsou elektrické vlaky, tramvaje, metro, trolejbusy, elektrické autobusy, elektrické lodě nebo elektrická letadla. Elektromobilita je spolu se obnovitelnou energií součástí dopravní infrastruktury, která pomáhá zmírnit změny klimatu způsobené vlivem člověka, což je nezbytným předpokladem pro udržitelný rozvoj.
EAI
EAI (zkratka anglického Enterprise Aplication Integration) je proces propojení takových aplikací v rámci jedné organizace, aby se co nejvíce zjednodušily a zautomatizovaly obchodní procesy a zároveň se zabránilo nutnosti provádět rozsáhlé změny ve stávajících aplikacích nebo datových strukturách. Aplikace mohou být propojeny buď na back-endu přes API nebo (zřídka) na front-endu (GUI).
EANCOM
EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina mezinárodně standardizované normy pro zprávy UN/EDIFACT. EANCOM® je založena na systému číslování GS1 pro fyzickou identifikaci produktů, adresy (společnosti) a logistických jednotek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Jedná se o nejrozšířenější a mezinárodně unikátní standardní formát pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů (EDI=Electronic Data Interchange). Další informace naleznete zde.
EBXML
ebXML (zkratka anglického Electronic Business using eXtensible Markup Language) je rodina standardů založených na XML podporovaných OASIS a UN/CEFACT, jejichž posláním je poskytovat otevřenou infrastrukturu založenou na XML, která umožňuje globální využívání elektronických obchodních informací interoperabilním, bezpečným a konzistentním způsobem všemi obchodními partnery. Práce ebXML vycházela z dřívějších prací na ooEDI (objektově orientované EDI), UML / UMM, technologiích značkování XML a práci X.12 EDI "Future Vision" sponzorované ANSI X.12 EDI.
ECODEX
eBusiness platforma ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) je předchůdcem dnes používané eXite Business Integration Network společnosti EDITEL.
EDI
EDI (Electronic Data Interchange) je plně automatizovaná elektronická výměna obchodních dokumentů mezi obchodními partnery ve strukturované podobě z jedné aplikace přímo do druhé aplikace na základě všeobecně odsouhlasených standardů.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globální mezioborový standard EDI zpráv pro elektronickou výměnu dat, který koncem 80. let 20. století vyvinula Organizace spojených národů. UN/EDIFACT je hojně používán v odvětví rychloobrátkového zboží, ale také v automobilovém průmyslu. Obsahuje více než 200 různých typů zpráv a používají jej tisíce společností po celém světě.
EDIREX
Komunikační konektor, tenký klient, který zajišťuje šifrovaný přenos dokumentů mezi zákazníkem a jeho schránkou na službě. Tento tenký klient běží pouze v prostředí Windows, všechny serverové verze podporované společností Microsoft.
ENGDAT
ENGDAT (zkratka anglického Engineering Data Message) je EDI standard používaný pro elektronickou výměnu souborů CAD (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (zkratka anglického Enterprise Resource Planning) je systém pro integraci interních obchodních procesů a zdrojů. Umožňuje lépe porozumět zákazníkům, efektivněji plánovat výrobu a dodávat zboží včas, v rámci stanoveného rozpočtu.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoce dostupná eBusiness platforma, která uživatelům umožňuje automaticky zpracovávat všechny procesy související s dodavatelským řetězcem (včetně elektronických objednávek, dodacích listů, faktur, příjemek zboží, zpracovávání vráceného zboží, obchodních zpráv, zpráv o stavu skladových zásob, logistických informací, bankovních převodů, oznámení o platbách, bankovních příkazů, kmenových dat). Tuto centralizovanou platformu pro výměnu elektronických obchodních dokumentů používá více než 20 000 společností ve střední a východní Evropě. Každý rok je prostřednictvím eXite® zpracováno více než 400 milionů transakcí.

F

FINPAY
FINPAY (Multiple interbank funds transfer message) je zasílána zpráva mezi finančními institucemi o vícenásobném mezibankovním převodu finančních prostředků s žádostí o převod finančních prostředků při vypořádání referenčních obchodních transakcí. Zprávu FINPAY lze vyměňovat přímo mezi finančními institucemi nebo prostřednictvím zúčtovacího systému. V závislosti na vztahu k účtu mezi finančními institucemi může být FINPAY použit jako platební příkaz a/nebo jako úvěrové avízo. FINPAY lze také použít pro inkasa, dokumentární akreditivy, inkasa a další převody související s finančními institucemi. Zprávu o vícenásobném mezibankovním převodu prostředků lze použít pro vnitrostátní i mezinárodní aplikace. Vychází z univerzální praxe související s administrativou, obchodem a dopravou a nezávisí na typu podnikání nebo odvětví.
FTP
FTP (zkratka anglického File Transfer Protocol) je protokol pro přenos dat klient-server závislý na dvou komunikačních kanálech mezi klientem a serverem. Jde o zastaralou formu protokolu, která by se neměla používat pro klíčové aplikace. FTP/S je zabezpečené rozšíření využívající kryptografické protokoly SSL/TLS.
FYZICKÁ SCHRÁNKA
Je název pro fyzickou schránku zákazníka na službě. Do Fyzické schránky zákazníka jsou ukládány zprávy v obou směrech komunikace a ve formátech EDI poslaných protistranou, nebo které zákazník posílá protistraně. Posílané a přijímané zprávy jsou do této schránky ukládány včetně elektronického podpisu, je-li takový podpis na dokumentech vyžadován.

G

GLN
GLN (Global Location Numbers) slouží k identifikaci adres (fyzicky nebo z právního hlediska), které musí být v rámci dodavatelského řetězce jasně definovány. Tato třináctimístná identifikační čísla obsahují základní číslo GS1, za nímž následuje číslo specifické pro příslušnou lokalitu a kontrolní číslice. Prostřednictvím GLN lze jasně identifikovat fyzická umístění a právní subjekty, což je předpoklad pro elektronické obchodování mezi obchodními partnery (např. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výměna kmenových dat). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.org.
GS1
GS1 je celosvětová standardizační organizace, která vyvíjí a spravuje logistické standardy (čísla položek, čísla jednotek, čísla lokalit, označení palet, RFID, zprávy EDI atd.). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.org.
GTIN
GTIN (Global Trade Item Number) slouží k identifikaci obchodní položky, přičemž za obchodní položku je považována spotřebitelská, obchodní či logistická jednotka nebo služba, ke které se vztahují určitá kmenová data a kterou lze ocenit, objednat nebo fakturovat v jakémkoliv místě logistického řetězce. Pro identifikaci obchodních položek jsou využívány standardní číselné struktury GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (případně americké GTIN-12). Datovým nosičem této základní identifikace může být široké portfolio standardních 1D a 2D symbolů, případně EPC/RFID tagů, které musí být v rámci dodavatelského řetězce jasně definovány. Tato identifikační čísla obsahují základní číslo GS1, za nímž následuje číslo specifické pro příslušnou položku organizace a kontrolní číslice. Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1cz.org.
GTL
GTL (zkratka anglického Global Transport Label) slouží k identifikaci každého kontejneru a manipulační jednotky (tj. jednotlivý kontejner spojený s globálním štítkem identifikujícím paletu) v automobilovém průmyslu. Struktura balení, včetně použití smíšených palet, je obvykle definována ve smlouvě mezi dodavatelem a závodem zákazníka. Další informace naleznete na internetové adrese www.odette.org.

H

HANMOV
HANMOV (Cargo/goods handling and movement message) slouží ke specifikaci pohybu zboží v rámci konkrétního skladu nebo distribučního centra a je obvykle zasílána zákazníkem, zpravidla logistickému partnerovi nebo distribučnímu centru. Tento typ zprávy se využívá pro skladové pohyby mezi logickými sklady nebo skladovými středisky (např. přesun zboží na sklad poničeného zboží). Dále lze také tuto zprávu používat pro tzv. "kitting", což znamená balení více druhů zboží do výsledného produktu (často využíváno např. ve farmacii).
HTTP
HTTP/HTTPS (zkratka anglického Hyper Text Transfer Protocol / Secure) je protokol typu request-response pro webovou komunikaci podporující také šifrovací metodu SSL/TLS. Tvoří základ B2B komunikačních protokolů jako AS2 nebo WS-SOAP.

I

ID VÝMĚNY DAT eXite
ID výměny dat eXite je unikátní šestimístné číslo přiřazené eXite a používané pro identifikaci → výměna dat.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slouží k porovnávání a získávání → relací a → událostí v relaci eXite.
IDOC
IDoc (Intermediate Document) je vnitřní formát (INHOUSE SOUBOR) dokumentů pro datové přenosy ERP SAP. IDoc je podobný XML v účelu, ale liší se v syntaxi. Zatímco XML umožňuje mít některá metadata o dokumentu samotném, IDoc je povinen mít ve své hlavičce informace typu: jeho tvůrce, čas vytvoření atd. Zatímco XML má stromovou strukturu v podobě tagů obsahujících data a metadata, IDoc používá tabulku s daty a metadaty. IDocs mají také relaci, která popisuje všechny procesy, kterými dokument prošel nebo projde, což umožňuje sledovat a ladit stav dokumentu.
IFTMAN
IFTMAN (Arrival notice message - avízo o příchodu zásilky) zasílá poskytovatel spedičních/ přepravních služeb příjemci zásilky, včetně detailů o jejím dodání. Zprávu lze také využít jako potvrzení o dodání. Každá zpráva vždy odpovídá jedné zásilce.
IFTMIN
IFTMIN (Transport Instruction - instrukce k přepravě) je zpráva dle standardu EDIFACT, kterou odesílatel vydává pokyn ohledně spedičních či přepravních služeb pro zásilku, za dohodnutých podmínek, pro stranu sjednávající spediční nebo přepravní služby.
IMAP
Umožňuje přístup k e-mailům, ať je uživatel kdekoli, z libovolného zařízení. Při čtení e-mailové zprávy pomocí protokolu IMAP ve skutečnosti není tato zpráva stahována a ukládána do počítače, ale je čtena z e-mailové služby. Díky tomu lze kontrolovat e-maily kdekoli na světě z různých zařízení, například telefonu, počítače, tabletu atd.
INHOUSE SOUBOR
Inhouse soubory jsou univerzálními přenašeči datového obsahu, který odpovídá danému formátu EDI dokumentu, který je mezi partnery vyměňován. Inhouse soubory lze importovat do, nebo exportovat z interního systému ERP (například ve formátech csv, txt, XML…).
INSDES
INSDES (zkratka anglického Instruction to Despatch - instrukce k dodávce) je zpráva dle standardu EDIFACT, kterou odesílatel informuje obchodního partnera (obvykle poskytovatele logistických služeb) spravujícího objednávané zboží o požadovaném vyskladnění a dodání zboží konečnému příjemci podle předávaných instrukcí. Tato zpráva může být též použita k informování dodavatele kupujícím o požadavku na odeslání (dodání) dříve objednaného zboží. Zpráva také umožňuje v rámci jednoho dokumentu předávat instrukce k dodávce zboží i na více míst dodání. Pomocí této zprávy lze také identifikovat zboží, místa dodání, termíny dodání a další informace, například o zúčastněných stranách nebo dodací podmínky. K identifikaci zboží se používají kódy GTIN nebo označení palety sériovým kódem logistické jednotky SSCC v případě dodávek po paletách. K identifikaci zúčastněných stran se používají globální lokalizační kódy GLN.
INVOIC
INVOIC (faktura) je zpráva dle standardu EDIFACT používaná k výměně fakturačních informací, obvykle zasílaná dodavatelem zákazníkovi. V oblasti rychloobrátkového zboží je poměrně často doprovázena elektronickým podpisem, v automobilovém promyslu je zase rozšířená varianta Self-Billing (faktura vystavená zákazníkem za dodavatele).
INVRPT
INVRPT (zkratka anglického Inventory Report) je zpráva dle standardu EDIFACT, kterou zasílá odběratel dodavateli, určená k předávání informací o současném, plánovaném nebo cílovém stavu zboží na prodejnách nebo skladech odběratele. Zpráva obsahuje informace o stavu zásob jednotlivých produktů v jednotlivých lokacích a dále údaje o prodaném nebo naopak nově přijatém množství zboží. Odběratel může ve zprávě uvést také objednané množství a informace o pohybu zboží (např. množství vratek, extra požadované zboží nebo porovnání objednaného a obdrženého množství). V automobilovém průmyslu naopak touto zprávou informuje dodavatel odběratele, kolik materiálu nebo výrobků má pro něj z původní odvolávky na skladě, jako kontrolní mechanizmus.
IoT
IoT (zkratka anglického Internet of Things - internet věcí) je „síť“ fyzických elektronických zařízení aut, domácích spotřebičů, mobilních telefonů a dalších zařízení vybavených software, senzory nebo čidly a síťovou konektivitou. Tato síťová konektivita umožňuje takovým zařízením vzájemné propojení a výměnu dat.
ISDN
ISDN (zkratka anglického Integrated Services Digital Network) je soubor celosvětových komunikačních standardů pro digitální simultánní přenos hlasu, videa, dat, paketů a jiných síťových služeb pomocí veřejné telefonní sítě v digitálním formátu. Vznikla jako výsledek úsilí o jednotnou komunikační síť, která má přenášet a přepojovat všechny služby v jednotné formě.

J

JIS
JIS (zkratka anglického Just in Sequence) je strategie řízení zásob, která podporuje režim JIT (Just in time). Díly a součástky se dostanou na výrobní linky přesně v okamžiku (in the sequence), kdy mají být použity. Procesy JIS výrazně zvyšují efektivitu a produktivitu výrobních postupů. Vyžadují výměnu přesných informací o dodání a časovém plánu, které jsou většinou předávány pomocí EDI.
JIT
JIT (zkratka anglického Just in Time) je strategie řízení zásob vyvinutá japonským výrobcem automobilů Toyota v 70. letech 20. století. Na montážních linkách, které se řídí režimem JIT, jsou součástky dodávány až ve chvíli, kdy jsou ve výrobním procesu potřeba, čímž se odbourává potřeba inventur a skladování.

L

LOG
Log je protokol všech činností v systému, který lze zobrazovat prostřednictvím webového rozhraní.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
Logická schránka je fyzicky existující prostor pro ukládání souborů při komunikaci na EDI službě.

M

MDN
MDN (Message Disposition Notifications) jsou potvrzení elektronicky podepsaná příjemcem, která slouží jako důkaz pro odesílatele, že zpráva EDI byla přijata. Tento typ potvrzení se využívá při komunikaci pomocí AS2 protokolu.
MMOG/LE
MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) je obsáhlý celek podnikových procesů souvisejících s řízením materiálového hospodářství a logistiky. Byla vytvořena pro automobilový průmysl, ale může sloužit i pro jiná odvětví. Více informací na internetové adrese www.odette.org/mmog.

N

NICKNAME (PŘEZDÍVKA)
Tato terminologie je používána v případech, když dojde ke změně názvu původní společnosti, pro kterou byla založena Fyzická schránka, nebo při přidání dceřiných společností mateřské společnosti, pro kterou byla založena Fyzická schránka, aby mohly být přes mateřskou společnost zprávy přijímány a posílány. Označují se tak Logické schránky, které musí náležet určité Fyzické schránce.

O

OAGi
OAGi (zkratka anglického Open Access Group Incorporated) je standard a datový model XML Interoperability poskytovaný skupinou Open Access Group, který podporuje elektronickou výměnu dat, zejména obchodních dokumentů.
OBÁLKA
Každou EDI zprávu lze identifikovat podle její obálky. Obálka obvykle obsahuje kromě informace o adrese (v podobě GLN nebo ODETTE ID) odesílatele a příjemce také datum a čas vytvoření obálky a typ zprávy. Obálky mohou být buď ve formátu EDIFACT, nebo XML.
ODCHOZÍ DATA
Odchozí data představují datovou sadu přenášenou do systému eXite. Odchozí data se mohou skládat z jakéhokoli počtu souborů, které obsahují standardní struktury dokumentů.
ODESÍLATEL
Odesílatel je původce zprávy, který posílá zprávy pomocí EDI.
ODETTE
Odette (zkratka anglického Organization for Data Exchange Teletransmission in Europe) je celoevropská platforma určená pro spolupráci a služby využívaná pro celý segment automotive. Tato síť si klade za cíl spojovat odborníky z oblasti dodavatelského řetězce a specialisty na technologie, aby tvořila standardy, zaváděla osvědčené postupy a poskytovala služby, které podporují operace v odvětví automotive. Organizace ODETTE vytvořila několik standardizovaných EDI zpráv pro oblast automotive, které jsou široce využívány.
OEM
OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je producent neboli výrobce konečného produktu v automobilovém průmyslu, například Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, KIA, Hyundai, Fiat, Peugeot nebo Jaguar Land Rover (JLR).
OFTP
OFTP (zkratka anglického Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvořený v roce 1986, který se používá převážně v oblasti automotive a výrobního průmyslu. Byl navržen v duchu modelu Open System Interconnection (OSI) s využitím síťové služby poskytované doporučením CCITT X.25.
OFTP2
OFTP2 vytvořila v roce 2007 společnost Data Interchange, jako specifikaci pro bezpečný přenos obchodních dokumentů přes Internet, ISDN a sítě X.25 s doplňkovými možnostmi zabezpečení. Funguje jako P2P (point-to-point), tedy spojení mezi bod – bod nebo jej lze využít nepřímo, s využitím VAN (Value Added Network). OFTP 2 dokáže šifrovat a digitálně podepisovat data zpráv, vyžadovat podepsané potvrzenky a také nabízí vysokou úroveň komprese dat. Všechny tyto služby jsou dostupné při použití přes TCP/IP, X.25/ISDN nebo nativní X.25. Při použití v síti TCP/IP, jako je Internet, je k dispozici další zabezpečení na úrovni relace pomocí OFTP 2 přes Transport Layer Security (TLS).
ORDCHG
ORDCHG (zkratka anglického Order Change Request), je zpráva kterou zasílá zákazník dodavateli jako informaci o změnách v objednávce. Tento typ zprávy je zpravidla využíván u dodávek s velkým předstihem.
ORDERS
ORDERS (objednávka), kterou zasílá zákazník dodavateli, je nákupní objednávkou zboží nebo služeb a obsahuje informace jako objednávané položky, objednané množství, cenu zboží a spoustu dalších informací. V automobilovém průmyslu se jedná o terminologii, ale ve skutečnosti se jedná o jemnou odvolávku.
ORDRSP
ORDRSP (zkratka anglického Order Response), je zpráva kterou zasílá dodavatel zákazníkovi jako potvrzení objednávky. Ve správném slova smyslu je tento typ zprávy položkové potvrzení, co je dodavatel z objednávky dodat, co nedodá nebo upraví množství položky, které je schopen vykrýt.

P

PARTNER
Partneři jsou všichni účastníci výměny zpráv pomocí EDI, tedy všichni příjemci a odesílatelé.
PAYMUL
PAYMUL (zkratka anglického MULtiple PAYment order message) je zpráva, kde objednávající zákazník (nebo Plátce nebo Agent jménem Objednávajícího zákazníka) zasílá příkaz k vícenásobné platbě smluvní bance, aby dal pokyn smluvní bance, aby odepsala účetní položky pro objednávajícího zákazníka, a aby zajistila platbu určitých částek několika příjemcům (nebo příjemci) při vypořádání odkazované obchodní transakce (transakcí). V celém tomto dokumentu termín „Objednávající zákazník“ označuje buď objednávajícího zákazníka, nebo Plátce či Zástupce jednajícího (odesílajícího) jménem Objednávajícího zákazníka. Podobně termín „příjemce“ označuje buď příjemce, nebo příjemce platby nebo agenta jednajícího jménem příjemce.
PDF
PDF (zkratka anglického Portable Document Format) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF.
PIDX
PIDX (zkratka anglického Petroleum Industry Data Exchange) je organizace, která vyvíjí požadavky na data EDI pro ropný a plynárenský průmysl a zastupuje průmysl týkající se údržby standardu X12. PIDX definuje formát pro obchodní procesy, které zahrnují datové formáty a toky využívající transportní metody a zabezpečení definované PIDX. Procesy definované PIDX slouží jako rámce pro obchodní toky v systémech obchodních partnerů.
POP3
POP3 (zkratka anglického Post Office Protocol 3) je nejnovější verze internetového protokolu pro stahování e-mailových zpráv. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP spojení.
POTVRZENÍ
Potvrzení o odeslání zprávy. V rámci služeb eXite® Online Services mají uživatelé eXite® možnost zvolit, zda chtějí přijímat EDIFACT nebo XML zprávy s potvrzením o doručených nebo přeposlaných zprávách prostřednictvím e-mailu.
PRICAT
PRICAT (zkratka anglického PRIce CATalog), zpráva umožňující předání informací o cenách a katalogových detailech zboží a služeb nabízených prodávajícím kupujícímu. Zprávu může kupující zaslat také prodávajícímu. Může se jednat o odpověď (přijetí nebo odmítnutí) na dříve přijatou zprávu o ceně/prodejním katalogu nebo oznámení o sjednaných cenách.
PROTOKOL P2P
Protokol P2P (peer to peer) nebo klient–klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem je klient–server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním serverem či servery, prostřednictvím kterého komunikují také s jinými klienty, například bezproblémové komunikační procesy se sítí eXite® Business Integration Network. eXite® podporuje všechny funkce P2P komunikace a zajišťuje maximální bezpečnost a kvalitu během přenosu dat.
PŘÍCHOZÍ PŘENÁŠENÝ SOUBOR
Sada dat přenášená k příjemci prostřednictvím služby eXite.
PŘÍJEMCE
Příjemce je ten, kdo EDI zprávu přijímá. Cílová schránka nebo cílová brána (interní nebo externí) je dána určením příjemce ve zprávě EDI.

R

RECADV
RECADV (zkratka anglického RECeiving ADVice) je zpráva ve formátu EDIFACT určená pro zasílání prohlášení o přijetí zboží. Tato zpráva je obzvlášť užitečná v případě, kdy dodavatel vystavuje a posílá EDI fakturu, pro niž RECADV představuje relevantní zdroj informací.
RELACE
Vyjadřuje pojem pro nastavení EDI komunikace mezi dvěma partnery. Při využívání služeb eXite představuje relace také dobu, která uběhne mezi časem přihlášení a odhlášení uživatele.
REMADV
REMADV (zkratka anglického REMittance ADVice) neboli likvidační list, je zpráva ve formátu EDIFACT, kterou zasílá zákazník dodavateli informaci, že bude provedena platba za dodané produkty či služby. REMADV navíc umožňuje zahrnout několik různých fakturačních transakcí, avšak s jediným datem platby. Dodavatelé tak mohou přesně vědět, kdy peníze dostanou a mohou díky tomu lépe plánovat a řídit svou finanční situaci.
RETANN
RETANN (zkratka anglického Return Announcement) neboli oznámení o vráceném zboží, je zpráva, kterou zasílá zákazník dodavateli informaci, jaké zboží a z jakého důvodu bude vráceno dodané zboží (k opravě, poškozené, chybně dodané, prošlá záruční lhůta…)
RETINS
RETINS (zkratka anglického Return Instructions) je zpráva, kterou zákazník nebo dopravce informuje dodavatele, zda a jakým způsobem bude zboží vráceno. Pomocí této zprávy lze dodavatele informovat například, zda má být zboží vráceno, opraveno, zlikvidováno, jaký způsob dopravy se použije, kdo uhradí náklady za dopravu a podobně.
ROSETTANET
Standard RosettaNet definuje jak dokumenty elektronického obchodování, tak protokoly výměny jako součást elektronické výměny dat (EDI). Standard RosettaNet je založen na XML a definuje směrnice pro zprávy, rozhraní pro obchodní procesy a implementační rámce pro interakce mezi společnostmi.

S

SCHRÁNKA
Schránka (Mailbox) slouží k ukládání přijatých zpráv EDI. Fyzická schránka představuje umístění, v němž se tyto zprávy ukládají. Název schránky se může skládat až z 15 alfanumerických znaků. V rámci služby eXite® je schránka identifikována pomocí GLN. Logická schránka slouží k přiřazování adres k uživatelům a musí být mapována na fyzickou schránku. Je proto také označována jako “alias” nebo “nickname” (přezdívka).
SEGMENTY
Segmenty jsou logické části zpráv formátu UN/EDIFACT, které jsou identifikovány pomocí kódu se třemi písmeny. Například segment “UNH” identifikuje začátek dokumentu v rámci výměny dat.
SFTP
SFTP (zkratka anglického SSH File Transfer Protocol) je síťový protokol, který zprostředkovává přístup k souborům, jejich přenos a správu přes SSH.
SLSRPT
SLSRPT (zkratka anglického Sales data Report) je zpráva, která se používá k distribuci údajů o prodeji pro jedno nebo více míst za určité období. Obvykle ji zasílá prodejce jejich dodavatelům, ale lze je také vygenerovat prostřednictvím koordinátora prodeje nebo distribučního centra a odeslat přímo výrobci nebo dodavateli třetí strany, který jedná jménem zúčastněných partnerů.
SMTP
SMTP (zkratka anglického Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv e-mailové pošty. Přestože e-mailové servery a další zprostředkovatelé přenosu e-mailové komunikace používají SMTP pro zasílání a příjem e-mailových zpráv, aplikace na uživatelské úrovni obvykle využívají SMTP jen k odesílání zpráv na e-mailový server k jejímu dalšímu přenosu. K vyzvedávání zpráv používají klientské aplikace většinou IMAP nebo POP3.
SQL
SQL (zkratka anglického Structure Query Language) je standardizovaný programovací jazyk, který se používá ke správě relačních databází a provádění různých operací s daty v nich. Je zvláště užitečný při práci se strukturovanými daty, tj. daty zahrnujícími vztahy mezi entitami a proměnnými.
SSCC
SSCC (zkratka anglického Serial Shipping Container Code) slouží k identifikaci logistické jednotky, například paleta či kontejner. Jedná se o 18-místnou číselnou strukturu v provedení čárového kódu, která je součástí každé GS1 logistické etikety pro snadné načítaní čtecích zařízení na skladech, čímž se zrychlí příjem zboží.

T

TIER1
Dodavatelé z kategorie TIER1 jsou skupinou dodavatelů, kteří dodávají ucelené díly nebo systémy, například palubní desky, volanty atd., přímo do OEM pro finální dokončení výroby daného vozidla. Kromě těchto dodavatelů jsou na úrovni TIER1 také logistické společnosti, které za dodavatele zajišťují dodávky v režimu Just-In-Time do OEM.
TIER2
Dodavatelé z kategorie TIER2 jsou skupinou dodavatelů, kteří dodávají součástky nebo části systémů, například ovládací prvky palubní desky, plastové výlisky, čipy pro airbag atd., dodavatelům na úrovni TIER1 pro finální dokončení dílu nebo systému. TIER2 dodavatel může být zároveň zákazníkem jiného TIER2 dodavatele, který pro něj provede například obrobení nebo vylisování nějaké součástky (například přidání závitu na ocelovou hřídel) nebo může přímo dodávat součástky také do OEM (například spojovací materiál).
TIER3
Dodavatelé z kategorie TIER3 jsou skupinou dodavatelů, kteří dodávají materiály, například ocel, plastový granulát atd., dodavatelům na úrovni TIER2 pro výrobu součástky nebo části systému.
TRADACOMS
Tradacoms je raný standard EDI, který se používal převážně ve Velké Británii.
TXT
Soubor TXT je standardní textový dokument, který obsahuje prostý text. Lze jej otevřít a upravit v libovolném programu pro úpravu textu nebo textového editoru.

U

UDÁLOST
Události jsou akce prováděné během relace eXite, jako je zasílání zpráv EDI.
UŽIVATEL
Uživatelé jsou klienti EDITEL, kteří používají službu eXite.

V

VDA
VDA, Německá asociace automobilového průmyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) je složena z více než 620 členských společností zapojených do výroby pro automobilový průmysl ve Spolkové republice Německo. Členové jsou rozděleni do tří skupin: výrobci automobilů, dodavatelé pro oblast automotive a výrobci přípojných vozidel, speciálních vozidel a autobusů. V rámci VDA v současnosti působí asi 35 pracovních skupin, z nichž některé si ustanovily vlastní podvýbory nebo účelové pracovní skupiny.
VDA4905
VDA4905 je standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos pokynů k dodávce odesílaná od OEM dodavateli. Někdy se používá německý termín Lieferabruf (příkaz k uvolnění).
VDA4915
VDA4915 standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos podrobných odvolávek odesílaná od OEM dodavateli, pro niž se někdy používá německý termín Feinabruf (jemná odvolávka). Standardizovaná EDI zpráva VDA4915/2 je odvolávka založená na zprávě DELINS (Delivery instruction) dle standardu ODETTE.
VÝMĚNA DAT
Výměna dat představuje informační balíček EDI zpráv (ve formátu EDIFACT ohraničený segmenty UNB a UNZ), jako je například objednávka nebo faktura.

W

Web-EDI
Web EDI je nákladově efektivní řešení pro malé a středně velké dodavatele, určené pro výměnu EDI zpráv se zákazníky. Z hlediska OEM jde o ideální řešení, které umožňuje zapojení všech obchodních partnerů do EDI, bez ohledu na jejich velikost.
WEBOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Webový informační systém je online rozhraní, jehož prostřednictvím uživatelé eXite® získávají informace o své schránce, stejně jako o stavu zpráv EDI, které odeslali.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) je EDI standard vyvinutý již v roce 1979 dceřinou společností ASC (Accredited Standards Committee X12), který se používá především ve Spojených státech Amerických a Kanadě.
X.400
X.400 je e-mailový systém, který některé evropské země (včetně Německa, Francie a Nizozemí) také používají k výměně dat EDI.
XML
XML (Extensible Markup Language) je datový formát používaný při transakcích mezi aplikacemi, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slouží k posílání nestrukturovaných dat prostřednictvím eXite.
XSL
XSL (zkratka anglického Extensible Stylesheet Language) je rodina jazyků umožňujících popsat jak se mají soubory XML formátovat a převádět. Zahrnuje tři jazyky, XSL Transformace (XSLT) - XML jazyk k převádění XML dokumentů, XSL Formátovací Objekty (XSL-FO) - XML jazyk pro specifikaci vizuálního formátování XML dokumentů a XML Path jazyk (XPath, česky „jazyk pro cesty v XML“) - jazyk k adresování částí XML dokumentu, který ale sám není XML jazykem. Je použit například v XSLT. Specifikace těchto tří jazyků jsou dostupné ve formě doporučení W3C.

Z

ZIP
Je formát archivního souboru, který podporuje bezztrátovou kompresi dat. Soubor ZIP může obsahovat jeden nebo více souborů nebo adresářů, které mohly být komprimovány. Formát souboru ZIP umožňuje řadu kompresních algoritmů, i když nejběžnější je DEFLATE. Tento formát byl původně vytvořen v roce 1989 a byl poprvé implementován v nástroji PKZIP společnosti PKWARE, Inc. jako náhrada za předchozí kompresní formát ARC od Thoma Hendersona. Formát ZIP byl poté rychle podporován mnoha softwarovými nástroji jinými než PKZIP.
ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazují na skript používaný příjemcem nebo odesílatelem. Jsou-li používány odlišné sady znaků (např. latinka nebo azbuka), zprávy budou převedeny do standardního formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite odkazuje na společnost, která využívá služby eXite®. Jeden účet eXite® může zahrnovat několik → uživatelských schránek.
ÚČETNÍ INFORMACE
Informace o objemech pro účely fakturace.
ÚČTOVÁNÍ
Účtování je proces fakturace za služby.
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.